Srbská národnostní menšina

K srbské národnostní menšině v České republice podle sčítání lidu z roku 2001 se hlásí 1 801 občanů ČR. Podle vlastního odhadu žije v ČR přibližně 10 000 až 12 000 Srbů. Příslušníci srbské menšiny žijí rozptýleně po celém území ČR, nejvíce ve velkých městech, jako je Praha, Brno, Ostrava, Liberec, Most a další.

Srbové žijící v ČR pocházejí nejen ze státu, který je dnes uznáván OSN, Srbska a Černé Hory, nýbrž ze všech historických území, na kterých před balkánským konfliktem žili Srbové a která dnes náleží jiným státům - jako je Srbská krajina, Srem, Banat a Bačka v Chorvatsku, či oblasti v Bosně a Hercegovině a dnešní Makedonii.

Aktivity:


V lednu roku 2015 vznikl Srbský kulturní spolek Radost, od listopadu 2015 zapsaný  u Městského soudu v Praze. Spolek vznikl z podnětu zahájit ve městě Praze činnost, jejímž cílem je seznamování zájemců s tradičními hodnotami srbského národa a s celkovou kulturou balkánského regionu. Vznik spolku a jeho činnost jsou výsledkem nadšení tvůrčích a vytrvalých lidí, kteří chtějí všem zainteresovaným představit a nabídnout kvalitní a systematicky připravovaný program, jenž zahrnuje seznámení s tradičními lidovými tanci, hudbou, jazykem, kulturou a jinými hodnotami lidové tvorby.

Pro naplnění našich cílů se scházíme k pravidelným tanečním zkouškám v Domě národnostních menšin v Praze, které se konají 2x týdně (dospělí) a 1x týdně (děti). Způsob a obsah práce folklorních sekcí spočívá v  záměru seznámit členy souboru se základními prvky lidových tanců, typických pro balkánský region, a pomoci jim si je osvojit.

Folklor jako jeden ze základních rysů / principů každého národa představuje nejlepší způsob blízkého seznámení se s kulturou a především tradicemi a na základě uskutečněného dojmu následně v jednotlivci probouzí přání či touhu blíže se s danou tématikou seznámit. Dětská folklorní sekce je založena na stejném principu, přičemž vedle osvojení folklorních prvků mají děti při své aktivní účasti na zkouškách také příležitost posílit svoji fyzickou kondici, koordinaci, motoriku a cit pro rytmus.

Vedle pravidelných zkoušek folklorních oddělení probíhá v DNM také výuka srbského jazyka a reálií pro děti předškolního a školního věku. Seznamování dětí (původem jak ze srbského jazykového prostředí tak i odjinud) se srbským jazykem, literaturou, hudbou, výtvarným uměním, historií a ostatními reáliemi spočívá především na principech tvůrčí dílny, ve které si děti vzájemnou hrou a komunikací v srbštině osvojují znalosti a vědomosti a současně také poznávají hodnoty kvalitního a kulturního dialogu, jenž rozvíjí smysl pro toleranci a vzájemné porozumění.

Veškeré aktivity jsou výlučně výsledkem vlastní iniciativy zakladatelů spolku.

Hlavními cíli Srbského kulturního spolku Radost jsou:

·  Integrace – členy spolku jsou momentálně příslušníci srbské, makedonské, maďarské, ruské a české národnosti.

Spolek je otevřen všem národnostem bývalé Jugoslávie i jakýmkoli jiným, sdružuje dospělé i děti. Spolupracujeme s jinými soubory – Limbora (slovenský), Zaedno (bulharský) a podporujeme všechny podobné iniciativy.

·  Udržování a rozvoj kulturních tradic a národopisného bohatství Srbska, balkánského regionu a poznávání těchto hodnot v regionu místním. Nacvičujeme srbské a jiné balkánské lidové tance a písně, účastníme se vystoupení pod záštitou hlavního města Prahy a Domu národnostních menšin (festival Praha srdce národů, květen 2015, 1. Mezinárodní knižní jarmark Zažít Michli jinak, září 2015), předpokládáme také účast při vystoupeních a kulturních akcích v České republice i v zahraničí.

Srbské sdružení sv. Sáva a Česko-jugoslávská kulturní aliance, se kterou velmi úzce spolupracuje, rozvíjejí kulturní tradice a oživují folklór srbské etnické menšiny v České republice.
K dosaženi svého programu se zaměřují na tyto činnosti:
- osvětově rozvíjet kulturní činnost, pečovat o jazyk a lidové tradice srbského etnika,
- pořádat odborné semináře a vzdělávací akce v oblasti vzdělání, kultury a umění,
- organizovat různé formy přednáškové činnosti a pořádat kursy srbského a českého jazyka.,
- pořádat výtvarné, literární, hudební, divadelní a filmové akce, výstavy, koncerty,
- pořádat prezentace obchodních firem a spolupracovat s institucemi hmotné a duchovni kultury,
- napomáhat při realizaci překladů a vydávat překlady významných srbských a českých spisovatelů,
- příležitostně vydávat almanachy, listy zaměřené na historii, kulturní tradici, literaturu Srbska,
- chce vydávat krajanský list Sáva a udělovat ceny za výjimečnou kulturní činnost a překladatelské dílo ve formě diplomů, medailí nebo peněžních prémií.

Zveřejněno: 09.09.2020 – administrator
Vytisknout