Zgodovina Doma narodnostnih manjšin

Zgodovina Doma narodnih manjšin

Ideja o Domu narodnih manjšin se je porodila v zgodnjih devetdesetih letih. V tem času je potekal proces demokratizacije, s tem pa tudi uzakonjenje pravic narodnih manjšin in sočasno so se oblikovala tudi civilna združenja narodnih manjšin, ki so potrebovala prostor, kjer bi lahko domovala in izvajala dejavnosti. Ravno zato so v sredini devetdesetih let narodne manjšine pozdravile možnost pridobitve stavbe na Celetni ulici, kjer bi lahko imele svoje sedeže. Priložnost se je razvila v celostni načrt uporabe zgradbe, ki je bil tako dodelan, da se je celo že določilo v kateri sobi bo vsako civilno združenje domovalo. Vsi upi pa so bili kmalu zatrti, saj je bila stavba privatizirana.

Novo upanje za ustanovitev Doma narodnih manjšin je vzklilo leta 2000, ko je Fond za otroke in mladino, ki je bil v procesu likvidacije, otrokom in mladini za izvajanje aktivnosti ponudil nove prostore. Na to se je odzval tedanji Odbor za šolstvo, mladino  in šport Magistrata glavnega mesta Prage (pod katerim je v tej dobi deloval referent za narodne manjšine) in zaprosil, da bi v Pragi dobili petdeset objektov. Ta prošnja je vklučevala  tudi zgradbo v  Vocelovi ulici 602 v Pragi 2 z namenom, da bi v njej ustanovili Dom narodnih manjšin. Od petdesetih zaprošenih stavb je glavno  mesto Praga dobilo le zgradbo, ki je bila predlagana v namen Doma narodnih manjšin.

Glavno mesto Praga se je soočilo z novim izzivom. Parlament Češke republike je namreč moral potrditi izjemo, ki je bila zaprošena s strani vlade – Dom narodnih manjšin naj bi namreč služil predvsem narodnim manjšinam in ne zgolj otrokom in mladini večinske družbe. Izjema je bila potrjena in do leta 2002 je potekal vzporeden proces oblikovanja koncepcije  dejavnosti  DNM in prenos  objekta v lastništvo glavnega  mesta Prage. Novembra 2002 je mestni svet potrdil okvir delovanja Doma narodnih  manjšin, potekala pa je tudi arhitekturna rekonstrukcija objekta, ki jo je vodil investicijski odbor  glavnega mesta Prage. Vse aktivnosti so bile redno obravnavane na sestankih investicijskega odbora glavnega  mesta Prage in na komisiji mestnega sveta glavnega mesta Prage za področje narodnih  manjšin, pri koordinaciji pa je sodeloval tudi Vladni svet  za narodne manjšine v Češki republiki.  Ta urad  je zaprosil vlado za sofinanciranje rekonstrukcije v znesku 20 milijonov CZK, hkrati pa je 15 milijonov CZK prispevalo glavno  mesto Praga.

Pozitiven potek procesa je bil zastavljen, ko je Elektrotehnično združenje vložilo tožbo proti glavnemu  mestu Pragi – objekt naj bi se izpraznil, saj naj bi pripadal združenju. Spor, v katerem je zmagalo glavno mesto Praga, se je zaključil v začetku leta 2006. Svet vlade za narodne manjšine je nemudoma podal obnovljeno  vlogo  za finančno dotacijo v višini 20 milijonov CZK. Po obsežni rekonstrukciji je 21. junija 2007 Dom narodnih  manjšin začel delovati. Ustanova deluje v javno dobro, znotraj nje pa delujejo posamezna  civilna združenja narodnih  manjšin. Lastnik zgradbe ostaja glavno mesto Praga.

Narodne manjšine, ki so zastopane v Domu: bolgarska, madžarska, nemška, poljska, romska, rusinska, ruska, grška, slovaška, srbska in ukrajinska.

Dom narodnih manjšin ponuja programe za odrasle, otroke in mladino:

-razstave umetnikov in umetnic v galerijskih prostorih Doma narodnih manjšin

-filmske predstave v družabnem prostoru, ki ponuja 98 sedežev

-srečanja in večerna druženja s predstavniki civilnih združenj narodnih manjšin

-lastno produkcijo kulturnega programa, konferenc, srečanj in seminarjev, ki se ukvarjajo s problematiko narodnih manjšin

-kulturni program za osnovne in srednje šole (gledališčne predstave, izobraževalne koncerte, predavanja in filmske predstave)

-jezikovne tečaje

-posredovanje kontaktov in informacij

-možnost koriščenja družabnih in galerijskih prostorov, bifeja, konferenčnih sob in knjižnice

 

DOM NARODNIH MANJŠIN:

-  Je praška ustanova, ki omogoča medetnično sporazumevanje in premagovanje morebitnih predsodkov o določenih etničnih skupinah in narodnostih

-  Je ustanova, kjer se primarno izvajajo aktivnosti narodnih manjšin v Pragi.

-  Je ustanova z bistvenim poudarkom na izvajanju aktivnosti za otroke  in mladino, ki so pripadniki narodnih manjšin.

-  Je ustanova z bistvenim poudarkom na komuniciranju in sodelovanju z otroci in mladino na praških šolah in na drugih prostočasnih izobraževalnih in kulturnih ustanovah.

-  Je ustanova, kjer sta bistveno izpostavljena komunikacija in sodelovanje med narodnimi manjšinami v Pragi.

-  Je ustanova, naklonjena sodelovanju z drugimi organizacijami s fokusom na multikulturnih tematikah in organizacijami, ki se ukvarjajo z integracijo tujcev.

Vytisknout